Chwastox EX 300 SL 1l

Cena:16.50
Do koszyka

HWASTOX EXTRA 300 SL

Zawartość substancji aktywnej:

MCPA / kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy / w postaci soli sodowo-potasowej

(związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW nr R 77 /2010 z dnia 08 .10.2010 r.

Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu

Działa drażniąco na oczy

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne

jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych

w przypadku upraw zbóż ozimych (jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta

ozimego, żyta).

4. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA

CHWASTOX EXTRA 300 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do

sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania

jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie

zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące

się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki,

stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mak polny.

Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty,

szarłat szorstki.

Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna,

przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła

zbożowa.

II ZAKRES STOSOWANIA

ZBOŻA JARE i OZIME

pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy,

pszenżyto ozime, żyto

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej

fazy.

Zalecana dawka: 3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza

bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy

przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na

środek np.: pomidor, buraki.

IV OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

NIE DOTYCZY.

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

Okres zapobiegający zatruciu

 NIE DOTYCZY .

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z

włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a

popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należydokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC

i nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę

twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środka nie stosować:

- w okresie suszy,

- na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

- w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,

- w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

- podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

 uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów

zabiegowych i uwrociach.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy

użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami.

Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

 IX ANTIDOTUM

 BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.