ELEGANT 05 EC 5L

Cena:206.00
Do koszyka

ELEGANT 05 EC

 Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) –

50 g/l (5,3%)

Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa)

węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana.

 

Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub lekarzem.

P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P304+340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany

nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego

i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku

ozimego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście

a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie

wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem

najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania

zabiegu.

Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.

Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają

działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego

skuteczności.

Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 3 l/ha - perz właściwy

w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa

w dawce 1,0 l/ha - wyczyniec polny

STOSOWANIE ŚRODKA

burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par

liści właściwych (BBCH 11-13).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:

Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni

przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 1,2 l/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy

widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres

1 miesiąca.

2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej

środkiem Elegant 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby

czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne.

Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania

środka Elegant 05 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku

przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Burak cukrowy i burak pastewny – nie dotyczy,

Rzepak ozimy – 77 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.