Mondatak 450 EC 5l

Cena:249.00
Do koszyka

M O N D A T A K 450 EC

Zawartość substancji czynnej:

prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka (43,9%).

Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: ksylen-mieszanina izomerów.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

MONDATAK 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzenia

emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

1. ZBOŻA OZIME

Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

a) pszenica, pszenżyto

mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy

b) jęczmień

łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy

c) żyto

łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. ZBOŻA OZIME I JARE

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

- pszenica, pszenżyto, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

a) pszenica ozima, pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,

brunatna plamistość liści

b) jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza

c) żyto

mączniak prawdziwy, rynchosporioza

d) pszenica jara, pszenżyto jare

mączniak prawdziwy, rynchosporioza

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. RZEPAK OZIMY

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy

zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu

wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku.

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

Uwaga

W przypadku czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej, w zalecanej dawce środek

wykazuje średni poziom zwalczania.

Środek ochrony roślin Mondatak 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin

zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami

zamkniętymi, należy stosować w dawce nie przekraczającej 450 g substancji czynnej

na ha na jedno zastosowanie środka.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło

hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania

przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą

użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA

KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).

Nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

zboża - 35 dni,

rzepak – 45 dni.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W

KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub

etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli

to możliwe, pokaż etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25

Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45

Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09

Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54

Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 4° C i nie wyższej niż 25° C.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym

miejscu z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata