Nando 500 SC 1l

Cena:238.00
Do koszyka

N A N D O 500 SC

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

fluazynam/N-(3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)-2-amino-3-chloro-4-

trifluorometylopirydyna (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g w 1 litrze środka.

 

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w - środowisku wodnym.

 

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie

uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą

i zarazą ziemniaka.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROSLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

alternarioza

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

ZARAZA ZIEMNIAKA (NAĆ I BULWY)

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek Nando

500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym

w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZIEMNIAK – 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika

opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadle).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z

cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

2

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż

0

oC i nie wyższej niż 30oC.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy.

 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH

OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO

SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w

wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25

Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09

Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata