Cyperkill max 500 EC 0,1l

Cena:27.00
Do koszyka

CYPERKILL MAX 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)

Niebezpieczenstwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może spowodować senność lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P391 – Zebrac wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Cyperkill Max 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania

emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania

szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa

powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Pszenica ozima, pszenica jara

Mszyca zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH

59-73)

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 10-51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Rzepak ozimy

Słodyszek rzepakowy

Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Chowacz podobnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67),

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Kapusta głowiasta

Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Groch ogrodowy

Mszyca grochowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (BBCH 19-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Por

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (BBCH 11-47)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody 200-600 l/ha

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi

wykonywać pod koniec dnia.

2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:

- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

 - nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

 - nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

3. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować

przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym

mechanizmie działania.

4. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z

włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny

wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić

wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w

mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy oraz odzież ochronną,

zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony w trakcie przygotowywania cieczy

użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć odkryte części ciała po użyciu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki - 14 dni

Rzepak ozimy – 49 dni

Kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, por - 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

− w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu,

− pojemnik szczelnie zamknięty,

− w temperaturze 0oC - 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z

lekarzem: Nie wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji

umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub styczności. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane

płukanie żołądka.

Okres ważności - 3 lata