Axidor 1l

Cena:56.00
Do koszyka

A X I D O R

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) 400

g/l (36,87%).

cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Uwaga

H290 – Może powodować korozję metali.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa

szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie

powtarzane.

H411 - działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w

ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Termin zabiegu:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,

- na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na

odmianach wczesnych.

Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca

fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21 – 95).

Odstęp między opryskami: co najmniej 7 - 12 dni

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do zagęszczenia plantacji.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 4

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warzywa korzeniowe i cebulowe przeznaczone do spożycia lub na paszę uprawiać

najwcześniej po 120 dniach od ostatniego zastosowania. Warzywa liściowe, owocowe,

kapustne, strączkowe i łodygowe przeznaczone do spożycia lub na paszę, najwcześniej po

60 dniach od ostatniego zastosowania. Ograniczenie to nie dotyczy upraw, w przypadku

których dopuszczalne lub dozwolone jest bezpośrednie zastosowanie środków ochrony

roślin z propamokarbem jako substancją czynną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne należące do

innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz mechaniczne wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dodatkowo stosować ochronę oczu podczas przygotowywania cieczy roboczej.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

ziemniak – 14 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

warzywa bulwiaste – 120 dni

warzywa liściaste – 60 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

− w temperaturze 0°C - 40°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata