Polyram 70 WG 1 kg

Cena:34.00
Do koszyka

POLYRAM 70 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej -

metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70% (700 g/kg)

Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie

powtarzane.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P260 – Nie wdychać pyłu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Polyram 70 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny

wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka,

jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego

i ręcznego.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

zaraza ziemniaka, alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym

lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym,

z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu

kontaktowym, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie

działania.

Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia

chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,6 kg/ha

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem

7 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor (w gruncie)

zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,8 kg/ha

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha

Termin stosowania: Polyram 70 WG przeznaczony jest do opryskiwania po zastosowaniu

środka o działaniu systemicznym lub wgłębnym.

Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni

odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.

Cebula

mączniak rzekomy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, maksymalnie

3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 lub natychmiast po wystąpieniu

pierwszych objawów chorobowych na cebuli nasiennej i dymce. Środek stosować

przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym

mechanizmie działania.

Uwagi:

1. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące

rośliny uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu

środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wdychać pyłu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Wyprać zanieczyszczona odzież przed ponownym użyciem.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej

od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

− 15 m w uprawie jabłoni,

− 1m w przypadku w uprawie ziemniaka, pomidora i cebuli.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

− 3 m w uprawie jabłoni,

− 1m w uprawie ziemniaka, pomidora i cebuli.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

ziemniak – 14 dni

jabłka – 21 dni

pomidor – 14 dni

cebula – 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Okres ważności - 2 lata