ADENGO 315 SC 0,5l

Cena:235.00
Do koszyka

Adengo 315 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

tienkarbazon metylu (związek z grupy triazolinonów) - 90 g/l

izoksaflutol (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l

Uwaga

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

10 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej,

przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych

chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Adengo 315 SC zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne z różnych

grup chemicznych.

Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej

aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co

w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie

wzrostu i rozwoju roślin.

Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie

chloroplastów w komórkach roślin.

Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, a w stosowaniu

powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko

transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po

wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na

utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy

skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości

przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota

purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity,

samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,44 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,44 l/ha

Termin stosowania:

Rośliny kukurydzy opryskiwać:

− po siewie ale przed wschodami,

− po wschodach, w fazie 1-2liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz

na glebach cięższych.

2. W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej

zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.

3. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga

wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

4. W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić

przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają

wpływu na plon.

5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

6. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości

przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo.

2

2

Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu

wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać

wszystkie rośliny rolnicze w zmianowaniu kukurydzy.

Uwaga:

W przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, szczególnie na glebach lekkich, gdzie

stosowano górną zalecaną dawkę herbicydu w warunkach długo utrzymującej się suszy

w okresie wegetacji, możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu herbicydu w glebie i wzrost

ryzyka ujemnego oddziaływania na niektóre rośliny następcze takie jak: burak cukrowy,

ziemniak, groch, soja czy fasola.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin

przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na

głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

− na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych

o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych niedoborów

składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście

i rozwoju kukurydzy,

− w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej.

2. Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8ºC, powyżej 25ºC, w przypadku

dużych dobowych wahań temperatury oraz spodziewanych przymrozków lub

w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do

ponownego opryskiwania.

5. Środka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy

w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed

ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku

opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych:

- o szerokości 5 m lub

- o szerokości 1 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie

cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

4

4

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata