Attribut 70 SG 120g + ACTIROB 1L

Cena:188.00
Do koszyka

A T T R I B U T 70 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 3/2009 z dnia 08.01.2009 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 515/2015d z dnia 16.06.2015 r.

Uwaga

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie

z instrukcją użycia.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie,

selektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania

głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.

Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak

i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu

enzymu syntetazy acetolaktanowej (ALS) w komórkach. Skutkiem działania środka jest

ograniczenie lub wstrzymanie wzrostu i karłowacenie chwastów. U nasady blaszek liściowych

powstają odbarwienia prowadzące do ich zamierania. Środek działa skutecznie również na

chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak powoli i pełen efekt chwastobójczy

widoczny jest po upływie 4 - 6 tygodni od wykonania zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe np.: miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,

tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: owies głuchy.

Chwasty odporne np.: większość chwastów dwuliściennych, w tym, chwasty dwuliścienne

głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Środek stosować wiosną na intensywnie rosnące chwasty.

Zabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt

chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2 - 4 rozkrzewień chwastów

jednoliściennych.

W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu

mają

2 - 3 liście (5 - 15 cm wysokości).

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

- 60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz

ograniczanie rozwoju perzu właściwego),

- 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy

gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. ZBOŻA JARE

PSZENICA JARA

Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać, gdy rośliny pszenicy

znajdują się w fazie pełni krzewienia. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy owies

głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2 - 4 liści.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polach gdzie stosowano Attribut 70 SG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej.

Po wykonaniu orki na głębokość 10-15 cm jako roślinę następczą można uprawiać jęczmień

ozimy. Bez orki po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża i facelię.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Attribut 70 SG (w wyniku

wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość

20 cm na polu tym można uprawiać pszenicę jarą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.

2. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

3. Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy

fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu.

4. Środka nie stosować:

- na tym samym polu częściej niż raz w sezonie,

- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, mróz lub suszę,

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

- w mieszaninie ze środkami przeciwdziałającymi wyleganiu,

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje

roślin uprawnych.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej

ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą

użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej w odległości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i ceków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek

mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I

OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata