Decis mega 50 EW 1l

Cena:122.00
Do koszyka

D E C I S M E G A 50 E W

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).

Niebezpieczeństwo

H301 - Działa toksycznie po połknięciu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania

emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania

szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych

i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy

użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy

Mszyca burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się

kolonii.

Pchełka burakowa, drobnica burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych

uszkodzeń.

Śmietka ćwikłanka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej

faza 2-4 liści buraka).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima, jęczmień jary

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować od początku wylęgania się larw.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do

zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Rzepak ozimy

Gnatarz rzepakowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na

1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak jary i ozimy

Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych

uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza

czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego

kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Mszyca kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni

Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów

wiosną.

W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni

słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.

Mszyca jabłoniowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Śliwa

Mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Porzeczka czarna

Mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Truskawka

Kwieciak malinowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor (w gruncie)

stonka ziemniaczana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Kapusta głowiasta biała

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

ROŚLINY OZDOBNE

Róża (w gruncie)

Mszyca różano-szczeciowa

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l

wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w

100 l wody).

Termin stosowania:

Stosować po zauważeniu szkodnika.

Skoczek różany

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l

wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w

100 l wody).

Termin stosowania:

Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie

zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej

zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać

dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy

odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy

uszkodzenia roślin.

5. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy

użytkowej dodać środek zwilżający.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje roślin uprawnych.

7. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych

i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika

opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać

mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do

pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy uzytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie

wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania

w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha).

W przypadku uprawy buraka cukrowego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

- strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %

lub

- strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania w dawce 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania w dawce poniżej 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej lub jęczmienia jarego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy ziemniaka

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,125 l/ha

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy rzepaku jarego lub kapusty głowiastej białej

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół.W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy jabłoni lub śliwy

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy czarnej porzeczki

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy truskawki

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

- strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %

lub

- strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy pomidora

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy róży

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w stężeniu 0,025%:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegajacy zatruciu):

W przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,2

l/ha lub wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,125 l/ha:

nie dotyczy.

W przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej

lub wyższej niż 0,125 l/ha: 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

burak cukrowy - 30 dni

pszenica, jęczmień - 30 dni

ziemniak -7 dni

jabłoń, śliwa, porzeczka czarna – 7 dni

truskawka- 3 dni

pomidor- 3 dni

kapusta głowiasta biała- 7 dni

rzepak - 45 dni

rosliny ozdobne- nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

− w szczelnie zamkniętym pojemniku,

− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i

pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata