Decis 2,5 EC 0,25l

Cena:33.00
Do koszyka

D E C I S 2,5 E C

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) - 25 g w 1 litrze środka (2,8%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa),

lekkie związki aromatyczne

 Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Środek bardzo toksyczny dla pszczół (w przypadku wielokrotnego stosowania środka w

sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce

równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednokrotnego z

zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)

I OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu

kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłującossących

w roślinach rolniczych, sadowniczych i ozdobnych. Na roślinie działa

powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych,

sadowniczych i ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha.

Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w

przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Opryskiwać nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku

fazy wzrostu (zakrywania międzyrzędzi).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Pchełki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu

pierwszych uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego

kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ogranicza również

występowanie chowacza czterozębnego.

Mszyca kapuściana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.

Zabieg w fazie wykształcenia łuszczyn ogranicza występowanie szkodników łuszczynowych

(chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Opryskiwać w przypadku wystąpienia chrząszczy, tuż przed pękaniem lub w czasie pękania

pąków jabłoni, w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 120 C.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE

Róża

Mszyca różano-szczeciowa

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l

wody).

Zalecana stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l

wody).

Skoczek różany

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l

wody).

Zalecana stężenie dla jednorazowego zastosowania:0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Opryskiwać po zauważeniu szkodników.

UWAGI:

1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w

okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w

odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku

uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych).

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane

insektycydy z innych grup chemicznych.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej

zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco- ssących) zabieg wykonać

dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz

pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie

wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

5. Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku

roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej

(w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować:

− na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

− kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

− w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie

może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z

włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a

popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić

wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w

mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA

KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

24 godziny - w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym

w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej

lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub z

zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin

ozdobnych)

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

ZIEMNIAK - 7 dni

JABŁOŃ – 7 dni

RZEPAK OZIMY - 45 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W

KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i

pokazać mu opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości:

− 50 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni),

− 20 m w uprawie roślin ozdobnych (róży),

− 10 m w uprawie ziemniaków i rzepaku ozimego

od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 30 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni),

− 10 m w uprawie roślin ozdobnych (róży),

od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to

możliwe, należy pokazać etykietę).

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej

wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i

nie wyższej niż 30ºC.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Okres ważności - 2 lata