Infinito 687,5 SC 5l

Cena:452.00
Do koszyka

I N F I N I T O 687,5 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlorowodorek propamokarbu - związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego –

625 g/l (55,31% w/w).

fluopikolid - związek z grupy acylpikolidów – 62,5 g/l (5,53% w/w).

Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA

INFINITO 687,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania

zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz

w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym

cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak

Zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,6 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą

oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo:

− na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach,

− na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na

odmianach wczesnych.

Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 – 10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 – 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

ROŚLINY WARZYWNE

Ogórek (w gruncie)

Mączniak rzekomy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co

7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Ogórek (pod osłonami)

Mączniak rzekomy

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (300 ml środka

w 100 litrach wody).

Zalecana stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (300 ml środka w

100 litrach wody).

2

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/ 1000 m2

.

Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

.

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach

co 7-10 dni.

Cebula

Mączniak rzekomy, alternarioza cebuli

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części

roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.

.

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA

W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie

środka zwiększającego przyczepność.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Szalotka, czosnek

Mączniak rzekomy, alternarioza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego

pierwszego liścia do końca fazy początku powstawania pędu generatywnego (BBCH 11-47).

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA:

W uprawie szalotki, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się

dodanie środka zwiększającego przyczepność.

3

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 metra od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ogórek (uprawiany w gruncie i pod osłonami) - 3 dni.

Ziemniaki, cebula, czosnek, szalotka - 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

4

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

− z dala od źródeł ciepła

− w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata