Prestige Forte 370 FS 1l

Cena:265.00
Do koszyka

PRESTIGE FORTE 370 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

imidachlopryd / 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/

(związek z grupy pochodnych imidazoli) - 120 g/l środka

pencykuron / 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznik / (związek z grupy

pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l środka

Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

-

Uwaga:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie wprowadzać do kanalizacji.

I. OPIS DZIAŁANIA

PRESTIGE FORTE 370 FS jest zaprawą owadobójczą i grzybobójczą w formie płynnego

koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym

przeznaczoną do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed stonką

ziemniaczaną, drutowcami, pędrakami, mszycami oraz rizoktoniozą.

W roślinie działa systemicznie.

Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i sadzenia bulw

ziemniaka.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK (JADALNY, PRZEMYSŁOWY, MATERIAŁ NASIENNY)

stonka ziemniaczana, mszyce – wektory chorób wirusowych, drutowce, pędraki (średni

poziom zwalczania), rizoktonioza.

W przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ziemniaka ogranicza

również porażenie parchem zwykłym.

 Zalecana dawka: 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków.

Uwaga.

W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne środki

mszycobójcze.

III. TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawianie bulw wykonać w trakcie sadzenia używając urządzeń specjalnie do tego celu

przeznaczonych lub zaprawiarek fabrycznie montowanych na sadzarce .

Aplikacja zaprawy następuje w trakcie procesu sadzenia w koszu zasypowym sadzarki w

miejscu wybierania bulw przez przenośnik taśmowo-czerpakowy lub w trakcie opadania bulw

do gleby. Ciecz opryskowa zawierająca środek Prestige Forte 370 FS nanoszona jest wprost

na sadzeniaki przez odpowiednio umiejscowione rozpylacze. Sprzęt do zaprawiania powinien

zapewnić odpowiednie zużycie cieczy opryskowej tj. 20 litrów na 1 tonę ziemniaków co

odpowiada 60 ml preparatu Prestige Forte 370 FS w 2 litrach wody na 100 kg sadzeniaków.

Nie należy zaprawiać bulw krojonych, uszkodzonych mechanicznie, porażonych patogenami

wywołującymi zgnilizny.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować się

dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również

uszkodzeń fizycznych.

Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.

Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na

paszę i na cele konsumpcyjne.

Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka zebrać

aby zapobiec zatruciu.

IV. OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT

 okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI. PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o

 i nie

wyższej niż 30o

 C.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN

− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

− Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy.

− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub

etykietę.

− Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

− Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas

kolejnego zaprawiania.

− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

− Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to

możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25

Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45

Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631- 54-09

Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54

Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata