Gallup 360 SL 5l

Cena:80.00
Do koszyka

G A L L U P 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (31%) w postaci soli

izopropyloaminowej.

 

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

GALLUP 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania

roztworu wodnego, stosowanym przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu

zwalczania chwastów i przyspieszenia zbioru pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego, do

zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych

i wieloletnich) na ścierniskach, w sadach jabłoniowych i wiśniowych, w uprawie porzeczki

czarnej oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.

Środek Gallup 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY

GALLUP 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez

zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się

po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich

zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po

upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają

działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 2,0 l/ha:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny,

szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa,

w dawce 3,0 l/ha:

komosa biała, samosiewy zbóż,

w dawce 4,0 l/ha:

fiołek polny, perz właściwy,

w dawce 5,0 l/ha:

babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski,

ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi,

w dawce 6,0 l/ha: wierzbownica gruczołowata.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów

oraz przyspieszenia zbioru.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to

jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

Lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano

lub późnym popołudniem. 

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do

przejazdu opryskiwacza.

3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na

materiał siewny.

4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako

paszy lub podściółki dla zwierząt.

2. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu

zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ściernisko).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone

intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz właściwy powinien osiągnąć

wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty

jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni

wykształcone dwa liście właściwe.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie należy przeprowadzać

żadnych zabiegów uprawowych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Likwidacja ugorów i odłogów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 - 5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek stosować na intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Rośliny sadownicze

a) Jabłoń, wiśnia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące

chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące

chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W przypadku stosowania środka Gallup 360 SL w uprawach roślin sadowniczych należy:

− przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe,

− zabieg wykonywać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,

tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę

drzew lub krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

5. PRZECIWWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:

− przed wschodami chwastów,

− na rośliny mokre,

− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin

po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

− podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny

sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

6. NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Gallup 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi

uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią

objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie).

7. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA

W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Pszenica ozima, jęczmień ozimy: 5-7 dni.

Jabłoń, wiśnia, czarna porzeczka – nie dotyczy.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,

z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika

opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie

wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić

uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA

KTÓRYM ZASTOSOWANO SRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie dotyczy. 

2. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima – 10 dni

Jęczmień ozimy – 10 dni

Jabłoń, wiśnia, porzeczka czarna – nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

4. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz wodą użytą do mycia aparatury należy

postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych

w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka

myjącego.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

VI PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to

możliwe, należy pokazać etykietę). 

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC

i nie wyższej niż 30oC

Okres ważności -2 lata