Agrosar 360 SL 1l

Cena:18.00
Do koszyka

A G R O S A R 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w formie soli izoproyloaminowej - związek z grupy pochodnych kwasu

fosfonowego - 360 g/l (36,0 % w/w).

UWAGA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać

pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować ochronę oczu np. gogle i/lub ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania

roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz

innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w uprawie

jabłoni, oraz w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg

dojazdowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Agrosar 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym.

Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę),

a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych

(korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka

(żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite

zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność

powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 30,0 ml/100 m2

:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak

polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest

powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina

roczna.

w dawce 40,0 ml/100 m2

:

fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz

właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

w dawce 50,0 ml/100 m2

:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber

bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,

koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć

kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,

pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna,

rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz

lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny,

szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna,

włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 75,0 ml/100 m2

:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber

bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,

koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz

polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy,

palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik

trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi,

rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat

szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw

zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna,

włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 75,0 ml/100 m2 stosowanej dwukrotnie:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek

czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica

jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa,

komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka

pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski,

nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik

pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity,

pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik

trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi,

rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat

szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny,

szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna,

włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

UWAGA

Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 75,0 ml/100 m2 zapobiega

występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków

chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego,

koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego,

podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny

rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

w dawce 80,0 ml/100 m2

:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa

biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest

ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna,

wierzbownica gruczołowata.

Chwasty średnio wrażliwe:

w dawce 30,0 ml/100 m2

:

bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

w dawce 50,0 ml/100 m2

:

mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest

ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata.

w dawce 75,0 ml/100 m2

: krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna,

przetacznik perski.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2

 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2

.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz

właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny,

skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica

gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2

.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2

.

Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich

wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych jak np. skrzyp polny środek

można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL

w dawce:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2

 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2

.

Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2

.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew

jabłoni.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub

ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie

zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW

BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW,

POD ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ,

NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.

Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi

chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej

lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem

ogrodu lub działki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75,0 ml/100 m2

.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50,0 – 75,0 ml/100 m2

.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia

zabiegu.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie

dopuszczając do spływania środka z liści.

Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub

ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki

sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz.

Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze

względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie

wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest

do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich

zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub

sadzenia roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2

.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi

uprawowe można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania

środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania

środka.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla

herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Agrosar 360 SL.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej w celu wyeliminowania

przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć

10% roztworem sody lub węgla aktywnego, a następnie dokładnie ustalić potrzebną

ilość cieczy użytkowej.

Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza wlać połowę

potrzebnej ilości wody, następnie całą odmierzoną ilość środka, zamknąć szczelnie

opryskiwacz i ciecz użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu

opryskiwacza.

Opróżnione opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do

zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie

wymieszać i niezwłocznie zużyć.

W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz użytkową w zbiorniku.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać

ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie

wymyć i wypłukać wodą.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co

najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

1. Środka nie stosować:

− przed wschodami chwastów,

− na rośliny chore i uszkodzone,

− w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów,

− w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

rośliny uprawne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które

zwróciły się o taką informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym

zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do

dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla

pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można

siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o

ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 0oC - 30oC w sposób

uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie

wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy

środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do

innych celów.

Okres ważności - 2 lata