Szukaj

BEST Rat Killer Perfekt Granulat 250g

8.00 zł

Formulacja na bazie produktów zbożowych zawiera wabiące substancje hormonalne. Preparatem można handlować we wszystkich branzowych hurtowniach i sieciach sklepów detalicznych.                                                    Chronione tereny:                                                                                         Pomieszczenia — lokale użyteczności publicznej, hotele, mieszkania, zakłady        produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe i pomieszczenia inwentarskie,      obory, chlewnie, mleczarnia itp.                                                                                                                                                                                                 Na zewnątrz — w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń, po umieszczeniu jej     w stacji deratyzacyjnej.                                                                                                 
Sposób użycia:                                                                                    Wykładać w płytkich naczyniach w pobliżu kryjówek lub na drogach przebiegu gryzoni w porcjach 30-60 g granulatu co 5-10 m (szczury) lub 15-20 g co 2-5 m (myszy).                                                                                                                Trutkę uzupełniać aż do całkowitego zaniku aktywności gryzoni (ok.10 dni).  Zawiera : brodifakum (związek z grupy antykoagulantów) 0,003%                     -Najlepiej dobrana baza smakowa dla gryzoni (93-97 % zjadliwości w stosunku        do paszy standardowej w doświadczeniach Instytutu Przemysłu Organicznego        w Pszczynie).                                                                                                    -Optymalna wielkość granulki oraz jej twardość dobrana empirycznie, tak aby        uzyskać maksymalną zjadliwość u szczurów.                                                      -Starannie dobrana zawartość substancji czynnej, tak aby skrócić czas akcji          deratyzacyjnej z 14 do 9-10 dni, ale nie wzbudzić nieufności u szczurów      (preparat powoduje pierwszą śmiertelność gryzoni po 4 dniach od spożycia).      -Optimum ekonomiczne - najlepszy efekt za najniższą cenę w przeliczeniu na    jednego szczura.                                                                                              -Najlepsze substancje mumifikujące, hamujące rozkład gnilny padłych gryzoni.    -Najlepsze zabezpieczenie przed przypadkowym spożyciem człowieka przez    dodatek Gormax® (wstrętnie gorzkiej substancji).

Opakowanie: 250 g

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.


The formulation based on cereal products contains attracting hormonal substances.
The product can be traded in all branch warehouses and retail store chains.
Protected areas:

Rooms - public premises, hotels, flats, production plants, warehouses, facilities
 commercial and livestock, cowsheds, pigs, dairy, etc.
Outside - in the immediate vicinity of the rooms, after placing it in the rostrum   station.
Usage:

Place in shallow vessels near hiding places or along rodent paths in 30-60 g portions of granules every 5-10 m (rats) or 15-20 g every 2-5 m (mice).
                                                                                                                     

Repeat the poison until the end of rodent activity (about 10 days).

Contains: brodifakum (a compound from the anticoagulant group) 0.003%

- The best selected taste base for rodents (93-97% virulence compared to the   standard feed in the experience of the Institute of Organic Industry in Pszczyna)  - The optimal size of the granule and its hardness selected empirically, so as to        obtain maximum virulence in rats.                                                                  - The carefully selected content of the active substance, so   as to shorten the        time of action of deratisation from 14 to 9-10 days, but do not arouse                  mistrust in rats (the preparation causes the first rodent mortality after 4 days      of consumption).
-  Economical - the best effect at the lowest price per rat.
-  The best mummifying substances that inhibit the decomposition of dead              rodents.
-  Best protection against accidental human consumption by the addition of              Gormax® (a bitter substance).
Packaging: 250 g


Biocidal product should be used with special precautions. Read the label and package leaflet before use.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów