Szukaj

Preparon Nasiona 1kg

25.00 zł

Nawóz WE                                                                                Specjalistyczny nawóz przeznaczony do zaprawiania nasion, zawierajacy   składniki pokarmowe. Wpływa korzystnie na procesy metaboliczne zarodka,  powodując jego aktywację a w efekcie wzrost siewki. Poprawia jakość   materiału siewnego co decyduje o wigorze roślin w późniejszych fazach   rozwoju. Ponadto zawarte w Preparon Nasiona kwasy humusowe i fulwowe,   poprzez swoje właściwości sorpcyjne, zatrzymują wodę oraz składniki   mineralne wokół ziarna, zapewniając roślinie optymalne warunki do   wykształcenia systemów korzeniowych oraz zwiększają tempo dalszego jej   wzrostu. Istotną rolą kwasów fulwowych i humusowych jest również   stabilizacja pH przyczyniająca się do ograniczenia szkodliwego działania   gleb kwaśnych na kiełkujące ziarna.

Składniki pokarmowe [% m/m]:

Azot (N) całkowity – 6,2                    Azot (N) azotanowy – 2,1              Azot (N) amonowy – 4,1                                                                Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 10,50                Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 8,20                            Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie – 5,0                           Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – 10,0                          Bor (B) rozpuszczalny w wodzie – 0,100                                                Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie schelatowana przez EDTA – 0,500   Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDTA – 1,100 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA – 0,400 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie – 0,010                                    Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA – 2,500    Zawiera kwasy humusowe, kwasy fulwowe oraz aminokwasy

Instrukcja stosowania:

Preparon Nasiona należy przed użyciem wymieszać w celu uzyskania jednolitego roztworu a następnie pokryć nim nasiona równomiernie na całej powierzchni. Preparon Nasiona może być z powodzeniem stosowany do zaprawy nasion zbóż, kukurydzy, rzepaku, roślin strączkowych oraz traw.

Zaleca się dawkować zgodnie z informacjami z tabeli.                      Polecamy również wygodny w stosowaniu produkt L-Preparon Nasiona będący w postaci płynnej.

EC fertilizer                                                                                                        Specialist fertilizer for seed treatment, containing nutrients. It has a   beneficial effect on the metabolic processes of the embryo, causing its activation and, as a result, an increase in the seedling. It improves the quality of seed material which determines the vigor of plants in later stages of development. In addition, humic and fulvic acids contained in Preparon Seeds, by their sorption properties, retain water and minerals around the grain, providing the plant with optimal conditions for the development of root systems and increase the rate of its further growth
An important role of fulvic and humic acids is also pH stabilization   contributing to limiting the harmful effect of acidic soils on germinating   seeds.

Nutrients [% m / m]:

 Nitrogen (N) total - 6.2      Nitrogen (N) nitrate - 2.1                              Nitrogen (N) ammonium - 4.1
 Phosphorus pentoxide (P2O5) soluble in water - 10.50
 Potassium oxide (K2O) soluble in water - 8.20
 Magnesium oxide (MgO) soluble in water - 5.0
 Sulfur trioxide (SO3) soluble in water - 10.0
 Boron (B) soluble in water - 0.100
 Copper (Cu) soluble in water water chelated by EDTA - 0.500
 Iron (Fe) water soluble chelated by EDTA - 1,100
 Manganese (Mn) water soluble chelated by EDTA - 0,400
 Molybdenum (Mo) soluble in water - 0,010                                                           Zinc (Zn) soluble in water chelated by EDT A - 2,500
It contains humic acids, fulvic acids and amino acids

Instructions for use:

Preparon Seeds should be mixed before use to obtain a homogeneous solution and then   cover the seeds evenly over the entire surface.                                    Preparon Seeds can be successfully used for the mortar of cereals, maize, rapeseed, legumes and grasses. It is recommended to dose according to the information in the table.                                                                              We also  recommend the use of L-Preparon Seeds, which is in a liquid form.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów